Polish news

March 1, 2017
0

Encyklopedia Narodowego Dziedzictwa Polonii

Zbigniew S. Piasek

NOWE HISTORYCZNE DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE W PIĘCIU JĘZYKACH

ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII

WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA, LUDZI ŚWIATA DLA POLONII, POLACY DLA POLONII, GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ, ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce. Autor encyklopedii Profesor zwyczajny Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.  Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności. Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy będzie zawierał ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp. Biogramy można napisać alternatywnie w językach; polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim. Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i drugim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy lub granicznie 6000.

Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

Tytuł encyklopedii:

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII

PROFESJONALNA POLONIA ŚWIATA

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać kompleksowy opis profesjonalnej kariery zawodowej lub profesjonalnej działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim. Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu. BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA. Alternatywnie biogramy mogą obejmować działalność zawodową – profesjonalną lub działalność polonijną – profesjonalną.

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia, np. KOWALSKI FRANCISZEK JÓZEF – Litwa.  Rok, miejsce urodzenia. Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie. Wykonywany zawód (np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen i in.). Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną profesjonalną karierę zawodową proszę przedstawić tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in. (np. biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, trener piłkarski, ekspert, przedsiębiorca i in.); główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in., (np. georadarowe badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle, misje katolickie – krótka interpretacja itp.); informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia, projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania, ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj, rok wydania, nadania – max. 3 pozycje w tekście. Za jaką działalność uzyskał np. odznaczenie.

Opisując profesjonalną działalność polonijną proszę przedstawić w biogramie własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach, etc.

Do tekstu biograficznego włączyć nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, Polonia Technica, przewodniczący komisji ….., od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją. Proszę przytoczyć ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej lub inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów itp. Hobby. Adres korespondencyjny … (wg. uznania)

Biogramy proszę wysłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: zbigniew.piasek@pk.edu.pl

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy. Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku. Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać na CD i wysłać na adres:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek, dr h. c.,
Politechnika Krakowska,
31-155 Kraków,
ul. Warszawska 24
Poland

CATEGORIES
COMMENTS
0