Key issues

February 10, 2017
0

Jakie okręgi wyborcze dla Polonii?

W Polsce toczy sie obecnie dyskusja na temat zmian w systemie wyborczym. Ruch Kontroli Wyborów przedstawil na początku stycznia br. koncepcję zmiany systemu wyborczego. Oto najważniejsze postulaty:

I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy!

II. Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.

III. Wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców z dostępem online lub przynajmniej telefonicznym w Obwodowych Komisjach Wyborczych (OKW) i aktualizacją w czasie rzeczywistym o osoby dopisywane; obowiązkowe podpis wyborcy na liście wyborców jako warunek wydania karty do głosowania.

IV. Pełna transparentność całego procesu wyborczego i kontrola społeczna na każdym jego etapie, w tym wgląd Informatycznych Mężów Zaufania do efektywnego i w pełni bezpiecznego systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników cząstkowych w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania z poszczególnych komisji wyborczych – obwodowych i okręgowych.

V. Głosowanie w sobotę na zasadzie jeden lokal – jedna komisja, z ciągłą rejestracją przynajmniej dwiema kamerami (również w obwodach zamkniętych), zapis z kamer przewożony i przechowywany wraz z dokumentami wyborczymi. Niezwłocznie po zakończeniu zliczania wywieszenie podpisanych, ręcznych protokołów z głosowania (frekwencji) i ich publikacja w internecie. Przewóz urn wyborczych do komisji okręgowych przez Policję z udziałem przynajmniej dwóch przedstawicieli OKW i mężów zaufania rejestrowany w sposób ciągły kamerami.

VI. Publiczne liczenie głosów w niedzielę w komisjach okręgowych jako Narodowe Święto Demokracji, z udziałem przedstawicieli komisji obwodowych, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą rejestracją całego procesu i natychmiastową publikacją wyników głosowania i protokołów w internecie.

VII. Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju, ciszy wyborczej oraz przywiązania członka OKW do miejsca zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; głosowanie zagranicą tylko w formie korespondencyjnej z jednym wydzielonym okręgiem wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

W związku z proponowanymi zmianami w systemie wyborczym, w srodowiskach polonijnych USA i Kanady także rozgorzała dyskusja dotycząca reprezentacji Polonii w polskim Sejmie i Senacie. Szereg organizacji polonijnych włączyło się do dyskusji, proponujac różne rozwiązania mające na celu zwiekszenie liczby polonijnych posłów i senatorów. Dyskutowana jest także możliwosć głosowania korespondencyjnego, zamiast stosowanego dotychczas dwustopniowego głosowania osobistego (najpierw rejestracje, następnie głosowanie).

Na bazie przeprowadzanych polonijnych dyskusji dotychczas sformułowano następujące postulaty:

– Przeprowadzenie Spisu Obywateli Polskich Za Granicą 

– Wyznaczenie Polonijnych Okręgów Wyborczych po częściach świata według wyników tego spisu, odpowiadających ilosci zamieszkałych tam polskich obywateli (głosowanie osobiste i korespondencyjne).

(np. -Chicago, -Nowy Jork, -reszta USA, -Kanada, -Brazylia,-Wielka Brytania,-reszta Europy Zachodniej, -Kresy, -Afryka, Azja, Australia i Oceania, włącznie z Bliskim Wschodem,itd. itp.) to tylko przykładowy podział według oczekiwanego wyniku Spisu

 – Wyznaczenie sposobów identyfikacji prawa do głosowania, czyli potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

(obecnie wszystkim osobom poza Unią Europejską, które nie mają ważnego paszportu, odmawia sie konstytucyjnego prawa go oddania głosu. Należy stworzyć listę dokumentów i procedur, które mogą posłuzyc jako potwierdzenie polskiego obywatelstwa, a takimi są zarówno paszport ważny jak i ten, którego ważność wygasła, dowód osobisty, książeczka wojskowa, akt slubu ( w Polsce), akt urodzenia, nawet świadectwo maturalne lub dyplom ukonczenia szkoły są jakimś potwierdzeniem polskiego obywatelstwa, takim potwierdzeniem są wszystkie dokumenty, gdzie widnieje imię i nazwisko i miejsce urodzenia (Polska) lub imię i nazwisko rodziców.)  

– Zmiana dotychczasowego systemu rejestracji wyborcy uwzględniająca wiele sposobów potwierdzenia polskiego obywatelstwa(według poprzedniego punktu) oraz uproszczenie procedury rejestracji.

– Nałożenie na Konsulaty i wszelkie placówki dyplomatyczne RP (takze Ambasady i Instytuty Polskie) obowiązku przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej i zachęcającej do wzięcia udziału w wyborach- w mediach polonijnych a także udostępnienie obywatelom polskim na swoim obszarze wielu Punktów Pomocy w Rejestracji.

Powyższe postulaty są w dalszym ciągu rozpatrywane przez organizacje polonijne.

COMMENTS
0